Choose language

Konferencja “Miejsce pracy przyszłości. Inni i obcy w organizacjach 25 września 2023

Instytut Socjologii Uniwersytet Szczeciński, Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Szczeciński Oddział PTS oraz Sekcja Socjologii Pracy PTS  zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

Miejsce pracy przyszłości

Inni i obcy w organizacjach

25 września 2023

Szczecin

Dynamika społecznych przemian o charakterze globalnym, takich jak starzejące się społeczeństwa, automatyzacja pracy, zmiany popytowo-podażowe rynku pracy, konflikty zbrojne i wzmożone ruchy migracyjne, stawiają przed menadżerami coraz to nowe wyzwania zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach.

Zmieniający się kontekst społeczno-kulturowy różnicuje zarówno zewnętrzne, ale i wewnętrzne otoczenie organizacji. Struktury zatrudnienia ulegają przeobrażeniom z homogenicznych w heterogeniczne. Różnorodność staje się wartością pożądaną, a zarządzanie różnorodnością i integracja, to bardzo aktualne trendy na całym świcie, także w Polsce. Pojęcie różnorodności w organizacji ma wiele wymiarów, leży w obrębie zainteresowań nauk socjologicznych, psychologicznych, prawnych i nauk o zarządzaniu i jakości. Interdyscyplinarność tego zagadnienia otwiera możliwość dyskusji nad jego rolą, obliczem, determinantami we współczesnych organizacjach.

VI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miejsce pracy przyszłości” jest poświęcona problematyce zarządzania różnymi obszarami różnorodności: wieku, płci, religii, narodowości, sprawności, orientacji seksualnej, ale także wykształcenia, zajmowanego stanowiska w organizacji i innych obszarach aktywności. Rozważania na ten temat są poszukiwaniem odpowiedzi m. in. na pytania: czy stosowanie polityki równych szans na etapie rekrutacji, wystarczy by zarządzać różnorodnością? Czy różnice kulturowe mają faktyczny wpływ na kulturę organizacji? Jak ją kształtować w zróżnicowanych zespołach pracowniczych? Czy różnorodność w miejscu pracy to zagrożenie czy potencjał? I wreszcie: czy zarządzanie różnorodnością będzie kształtować organizację jako miejsce pracy w przyszłości? Odpowiedzi na te pytania nie zamykają dyskusji na temat konferencji, dlatego organizatorzy są otwarci, także na inne zgłoszenia związane z wszelkimi innymi pokrewnymi tematami.

 

Proponowane szczegółowe zagadnienia:

– różnorodność w organizacjach przyszłości

– stosunek do zarządzania różnorodnością w organizacjach

– różnorodność – zagrożenie czy potencjał rozwoju organizacji

– problemy w integracji zróżnicowanych zespołów pracowniczych

– różnice kultur narodowych – wpływ na kulturę organizacji

– od polityki równych szans do strategii behawioralnych zzl

 

Ważne terminy:

do 10.06.2023 – przesłanie kart zgłoszeń wraz z abstraktami

do 20.06.2023 – organizatorzy przesyłają informację o akceptacji referatu

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie noclegi i wyżywienie.

 

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US

Członkinie: dr Karolina Izdebska, mgr Anna Ścibior-Butrym

 

Sekcja Socjologii Pracy