Wybierz język

VI Konferencja Społeczne Granice Pracy/ Social Boundaries of Work. Lublin 2022

Data: 19 – 20 maja  2022 roku

Miejsce: Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

W ramach szóstej odsłony naszej konferencji kontynuowaliśmy_łyśmy debatę zapoczątkowaną podczas konferencji w Warszawie pytając o nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji.

Koncepcja 2022

Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji, która odbędzie się w Lublinie w dniach 19-20 maja 2022.

W centrum zainteresowań szóstej odsłony konferencji znalazła się tym razem cyfryzacja, która dotyka praktycznie wszystkich sfer naszego życia (po)pandemicznego. W szczególności interesuje nas rola technologii cyfrowych w kontekście pracy. Dostrzegamy również problem pogłębiania nierówności społecznych, zwłaszcza w czasie pandemii. Chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób cyfryzacja wpływa na istniejące i nowe instytucje naszego życia społecznego. W jaki sposób aktorzy społeczni wykorzystują cyfrowe narzędzia i platformy do tworzenia własnych strategii adaptacji i oporu? Czy i w jaki sposób platformy cyfrowe i narzędzia cyfrowe legitymizują społeczne, polityczne i ekonomiczne nierówności i ideologie w sferze pracy i mobilności? Jak cyfryzacja wpływa na powstawanie instytucji społecznych.

Oczywistym kontekstem odpowiedzi na powyższe pytania w 2022 r. jest pandemia COVID-19 i (po)pandemiczny kryzys społeczno-gospodarczy. Wiele wskazuje na to, że pandemia przyspieszyła trend cyfryzacji w sferze pracy, prowadząc do dalszej ekspansji zdalnych form pracy, gospodarki platformowej oraz innych form innowacji organizacyjnych i technicznych.

Całość tematyki dotyczącej nierówności społecznych i nowych znaczeń pracy w erze cyfryzacji interesuje nas w kontekście międzynarodowym i porównawczym, łącząc ją z wymiarami zróżnicowania społecznego takimi jak pochodzenie, płeć, położenie klasowe, niepełnosprawność i inne. Zależy nam na uchwyceniu wielości transnarodowych zależności i podobieństw procesów związanych z (po)pandemicznymi przemianami w świecie pracy w kontekście cyfryzacji.

W konferencji wystąpienia w charakterze keynote speakers wygłoszą:

 • Alex J. Wood – University of Bristol, UK
 • Renata Włoch – University of Warsaw, Poland
 • Marta Kahancová – Central European Labour Studies Institute, Slovakia
 • Virginia Doellgast – Cornell University, USA
 • Vassil Kirov – Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
 • Dominika Polkowska – Maria Curie-Sklodowska University, Poland,
 • Bartosz Mika – University of Gdansk, Poland

 

VI SBW Program and book of abstracts May 2022

Komitet Naukowy

 • prof. Vassil Kirov, Bulgarian Academy of Sciences
 • prof. David Ost, Hobart and William Smith Colleges, USA
 • prof. Paul Stewart, Grenoble Ecole de Management
 • dr Violetta Zentai, Central European University
 • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krystyna Janicka, prof. nadzw. IFiS PAN, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Adam Mrozowicki, prof. nadzw. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Julia Kubisa prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska, Uniwersytet Śląski
 • dr Dominika Polkowska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • dr Olga Czeranowska Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartosz Mika Uniwersytet Gdański

Organizatorzy

PTSSekcja Socjologii Pracy
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

we współpracy z

Instytutem Socjologii, WFiS Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Komitet Organizacyjny

 • dr Dominika Polkowska – przewodnicząca (UMCS)
 • dr hab. Julia Kubisa, prof. UW (UW)
 • dr hab. Adam Mrozowicki prof. UWr (UWr)
 • dr hab. Ewa Giermanowska (UW)
 • dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska (UŚ)
 • dr Olga Czeranowska (UW)
 • dr Bartosz Mika (UG)
 • dr Karolina Podgórska (UMCS)
 • mgr inż. Emil Bartkiewicz (UMCS)

Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Badawczego nad Ruchami Pracowniczymi  Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (RC44 Research Committee on Labour Movements). Jest to jedna z szeregu inicjatyw regionalnych, będących odpowiedzią na zmiany wywołane przez COVID-19. Celem RC44 jest wspieranie międzynarodowych badań nad ruchami pracowniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli zarówno w stosunkach przemysłowych, jak i na arenie politycznej. Informacje na temat działalności RC44 oraz sposobów przystąpienia do organizacji można znaleźć na stronie: http://www.rc44labour.org.

 

Imprimir


Konferencja współfinansowana przez Fundację im. Friedricha Eberta
www.feswar.org.pl

logo_FES_samo_jpg_2000px

 

Sekcja Socjologii Pracy