Wybierz język

Koncepcja 2017

Społeczne granice pracy.

Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach

Uwaga: termin nadysłania zgłoszeń upłynął 1 maja. Do 31 maja 2017 autorzy i autorki zgłoszeń otrzymają wyniki oceny abstraktów.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach, która odbędzie się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w dniach 27 – 28 października 2017 roku.

Konferencja stanowić będzie kontynuację dwóch edycji międzynarodowych konferencji zorganizowanych przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w tym pierwszej pt. „Społeczne granice pracy. Przemiany zatrudnienia w XXI wiecznym kapitalizmie” (14-15 listopada 2014, Wrocław) oraz drugiej międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach” (12-13 listopada 2015, Zielona Góra). Celem cyklu konferencyjnego jest poszerzenie dyskusji nad znaczeniem ludzkiej pracy w kontekście globalnych, europejskich i krajowych przemian w wymiarze ekonomiczno-społecznym i kulturowym z uwzględnieniem ekspansji neoliberalnej wersji gospodarki kapitalistycznej.

Dyskusję w trzeciej edycji naszej konferencji skoncentrować chcemy na problematyce metodologicznych i praktycznych problemów badań pracy oraz zatrudnienia. Zależy nam na uchwyceniu uniwersalnych problemów badań środowiska pracy oraz specyfiki zatrudnienia pracowników w firmach prywatnych, w tym w korporacjach, oraz w sektorze publicznym w różnych krajach i regionach.

Interesuje nas w szczególności metodologia społecznych badań nad pracą w odniesieniu do różnych poziomów życia społecznego: doświadczeń pracujących jednostek, grup społecznych w nowych i tradycyjnych miejscach pracy, procesu pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych rynków pracy, a także roli agend państwa i organizacji ponadnarodowych w kształtowaniu współczesnego świata pracy. W centrum naszych zainteresowań znajdują się kwestie metod badań jakości pracy i warunków zabezpieczania praw pracowniczych oraz diagnozowania problemów w rekrutacji i zatrudnianiu kadr, w tym w ramach form nietypowych, tymczasowych i tych coraz bardziej popularnych związanych z pracą wirtualną i telepracą, a także skutki ekspansji nowych form zatrudnienia dla przemian na rynku pracy oraz dla stylów życia i nierówności społecznych związanych z klasą, płcią, wiekiem, narodowością, etnicznością.

Zainteresowani jesteśmy zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi metodami badań nad zmieniającymi się granicami między pracą i życiem poza pracą, pracą produkcyjną i reprodukcyjną, standardowym i niestandardowymi zatrudnieniem. W ramach konferencji chcemy poruszyć również teoretyczne i praktyczne problemy dotyczące kapitałów kulturowych, społecznych i ekonomicznych ludzi pracy, a także metodologiczne kwestie ich pomiaru, po to aby postarać się krytycznie uchwycić różne typy sposobów dyskursu o pracy.

Nauczeni doświadczeniem prowadzonych obecnie przez Sekcję Pracy PTS badań “Nestorzy socjologii pracy” chcemy odświeżyć tradycję dialogu i przenikania się środowisk socjologii akademickiej i praktycznej. Instytucja znana dawniej pod postacią socjologii zakładowej, która stanowiła swego rodzaju łącznik między tymi światami, została niemal całkowicie zapomniana. Uważamy ten fakt za poważny błąd. Podtytuł naszej konferencji nawiązujący do metodologicznych i praktycznych problemów badania pracy stwarza wymarzoną okazję do naprawy tego błędu i udziału socjologów (i przedstawicieli dyscyplin pokrewnych), którzy badają i organizują procesy pracy na potrzeby konkretnych podmiotów korzystając przy tym z instrumentarium socjologii. Chcemy, aby obok debaty czysto akademickiej nasza konferencja stała się – mamy nadzieję pierwszym z wielu – polem wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i teoretykami a praktykami.

Zapraszamy zatem wszystkich zajmujących się zawodowo, czynnie organizowaniem i badaniem pracy, polityką zatrudnienia i strategiami rekrutacji, zarządzania personelem, czyli ogólnie szeroką polityką kadrową i jej problemami. Proponowane wystąpienia praktyków nie muszą a nawet nie powinny mieć ściśle akademickiego charakteru i mogą zostać przygotowane w języku polskim. Chcemy, aby podzielili się Państwo ze środowiskiem akademickim swoimi doświadczeniami i obserwacjami, pokazali jakich metod – zaczerpniętych z socjologii – używają Państwo w codziennej pracy, powiedzieli czy socjologia – z punktu widzenia praktyka – jest przydatna w planowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, wskazali najważniejsze trudności w planowaniu polityki zatrudnienia, opowiedzieli o Państwa pozycji w organizacji, o współpracy i dialogu z innymi aktorami w przedsiębiorstwie (zarządem, kierownictwem, organizacjami pracowników, pracownikami różnych szczebli i typów pracy).

Celami konferencji są:

  • Wzmocnienie i kontynuowanie dyskusji dotyczącej różnych typów pracy z perspektywy metodologicznych i praktycznych problemów ich analizy oraz przy ujmowaniu pracy jako doświadczenia kształtującego tożsamość jednostki i jej miejsce w społeczeństwie;
  • Refleksja i dyskusja nad znaczeniem pracy człowieka w sytuacji rosnącego zróżnicowania typów dostępnego mu współcześnie zatrudnienia, a także nad generowanymi przez różne formy zatrudnienia nierównościami społecznymi;
  • Analiza metodologicznych problemów badań ilościowych i jakościowych rynku pracy oraz dominujących i marginalizowanych trendów w tym zakresie – w szczególności dyskusji chcemy poddać: relacje socjologii i psychologii pracy oraz nauk ekonomicznych; problemy metodologii i metod badań nad pracą; wyzwania badań nad społecznymi granicami pracy; problemy badań w środowisku zatrudnienia, w ramach wewnętrznych procedur monitorowania jakości pracy i zadowolenia z pracy własnych kadr oraz klientów firm i instytucji;
  • Refleksja nad sposobami badania współczesnych możliwości i ograniczeń działań związków zawodowych w zakresie obrony pracowników w różnych typach zatrudnienia;
  • Refleksja nad różnymi ujęciami i sposobami kategoryzowania kapitałów reprezentowanych na rynku pracy oraz na założeniach dotyczących ich badania (w tym nad kwestiami równowagi perspektywy ekonomicznej i socjologicznej);
  • Analiza znaczenia i roli emocji w doświadczeniach szeregowych ludzi pracy i zarządzających, a także znaczenia emocji dla pełnienia ról społecznych i kształtowania tożsamości jednostki czy dla reprezentacji interesów pracowniczych i dla związków zawodowych.

Językami konferencji są język angielski i język polski;

  • 1 dzień – w języku angielskim
  • 2 dzień – w języku angielskim, wybrane sesje po polsku
Sekcja Socjologii Pracy