Wybierz język

Koncepcja 2015

Uwaga: Termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję został przedłużony do 15 czerwca 2015 r. 


Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, która odbędzie się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 12-13 listopada 2015

Konferencja stanowi kontynuację cyklu konferencji międzynarodowych Społeczne granice pracy organizowanych przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pierwsza z nich dotyczyła przemian zatrudnienia w XXI wiecznym kapitalizmie” i odbyła się w listopadzie 2014 we Wrocławiu (https://sites.google.com/site/boundariesofwork2014/).

Celem serii konferencji jest podjęcie systematycznej dyskusji nad znaczeniem pracy w procesach zmian ekonomicznych i kulturowych związanych z globalizacją, europeizacją oraz ekspansją neoliberalnej odmiany gospodarki kapitalistycznej. Dyskusja w czasie II konferencji skoncentrowana będzie na problematyce pracy poza formalnym zatrudnieniem we współczesnych społeczeństwach. Pod uwagę wzięte zostaną: praca w szarej strefie, praca wykonywana nieodpłatnie (praca reprodukcyjna, wolontariat), a także praca w nietypowych formach zatrudnienia, takich jak umowy cywilnoprawne w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wystąpienia konferencyjne powinny podejmować zarówno wątki teoretyczne, jak i praktyczne związane z pracą nieformalną.

Celami konferencji są:

 • Podjęcie próby socjologicznej redefinicji (a także pomiaru) kategorii pracy nieformalnej, która nie ograniczy się do podziału prawnego pracy na legalną oraz nielegalną, ale uwzględni również wielość form pośrednich (wolontariat, staż, działalność gospodarcza, prekaryzacja w sektorze tradycyjnie rozumianym jako formalny – praca w ramach umów cywilnoprawnych, krótkoterminowe kontrakty)
 • Analiza sytuacji, warunków, jakości pracy oraz społecznych kosztów osób pracujących poza standardowym stosunkiem pracy (np. przemoc ekonomiczna i symboliczna na współczesnym rynku pracy jako efekt nieformalnych form pracy),
 • Analiza źródeł powstawania nieformalnych form pracy – strategie pracodawców, strategie jednostek np.: niemożność integracji jednostki z regularnym rynkiem pracy,
 • Refleksja i dyskusja nad tradycyjnymi (np. praca reprodukcyjna) i nowymi (nieodpłatne staże) wymiarami pracy nieformalnej w warunkach określonych przez procesy ekspansji nowych form zatrudnienia wychodzących poza tradycyjne zatrudnienie w ramach stosunku pracy;
 • Określenie wyzwań dla praktyki i polityki społecznej związanych w rosnącą destandaryzacją zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania zgłoszeń w ramach dwóch paneli zagadnień. W ramach panelu: Praca a zatrudnienie we współczesnych społeczeństwach: wyzwania teoretyczne proponujemy następujące zagadnienia:

 • Definicja i pomiar nieformalnych form pracy,
 • Społeczne i jednostkowe konsekwencje nieformalnych form pracy,
 • Warunki i jakość pracy nieformalnej
 • Segmentacja rynku pracy i podaż pracowników do pracy nieformalnej (niskowykwalifikowani, kobiety, osoby starsze),
 • Obszary i formy pracy nieformalnej: nieodpłatna praca opiekuńcza, praca w szarej strefie, wolontariat i praca nieodpłatna w nowych i starych sektorach gospodarki, staże i praca w ramach (nie)standardowych form zatrudnienia.

W ramach panelu poświęconego praktyce społecznej, Prekaryzacja a elastyczność zatrudnienia: wyzwania praktyki społecznej”, podjęte zostałyby następujące kwestie:

 • Związki zawodowe i organizacje pracownicze wobec pracy nieformalnej – działania i strategie,
 • Organizacje pracodawców wobec pracy nieformalnej i pracy poza zatrudnieniem,
 • Polityka społeczna i regulacja rynku pracy wobec problemów pracy nieformalnej

Językami konferencji są język angielski i język polski;

 • 1 dzień – w języku angielskim
 • 2 dzień – w języku angielskim, wybrane sesje po polsku

Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne sesji plenarnych.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na adres: socialboundariesofwork@gmail.com do 15 czerwca 2015 r. Wszystkie abstrakty zostaną poddane wstępnej ocenie przez Komitet Organizacyjny i recenzji przez członków Rady Naukowej konferencji.

Sekcja Socjologii Pracy