Wybierz język

Zgłoszenie

Zobacz

Program

Zobacz

Rada naukowa

Zobacz

Organizatorzy

Zobacz

Materiały wideo

Koncepcja 2024

VII Międzynarodowa konferencja

Społeczne granice pracy: krytyczne badania nad światem pracy w czasach wielokryzysu

Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, 16-18 Października 2024

Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Critical Labour Studies Network oraz Komitet Badawczy 44 „Ruchy pracownicze” Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy: krytyczne badania nad światem pracy w czasach wielokryzysu”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 16-18 października 2024 roku.

Siódma edycja konferencji współorganizowana jest z siecią krytycznych badań nad pracą (Critical Labour Studies, CLS, https://criticallabourstudies.org.uk/). Sieć CLS została założona w 2004 roku jako kolektyw mający na celu zapewnienie platformy dla współpracy, radykalnych badań i kształcenia. W ramach akademii sieć obejmuje różne dyscypliny nauk społecznych podejmujących tematykę pracy i zatrudnienia, ale jest to tylko jedna z jej cech charakterystycznych. Sieć obejmuje również szereg aktywistów i aktywistek spoza akademii, zarówno w tradycyjnych, jak i alternatywnych ruchów społecznych i pracowniczych. Spotkania gromadzą także osoby z różnych dziedzin sztuki zaangażowanej z różnych kontynentów. Sieć wyróżnia się zaangażowaniem różnych stron procesu badawczego we współtworzenie badań, publikacji, upowszechnianie wyników i innowacje pedagogiczne. W trakcie konferencji we Wrocławiu sieć świętować będzie 20-lecie swojego istnienia.

Wspólna konferencja poświęcona będzie analizie relacji pomiędzy światem akademickim i światem pracy w warunkach nakładających się na siebie i wzmacniających kryzysów społeczno-ekonomicznych. Pandemia COVID-19 była nie tylko głębokim kryzysem zdrowia publicznego, ale i poddanych presji neoliberalnych reform usług publicznych i systemu zabezpieczeń społecznych. Eskalacja konfliktów zbrojnych w Europie w wyniku pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę wzmocniła tylko trwające od lat ruchy uchodźcze. Postpandemiczna rzeczywistość naznaczona jest również kryzysem inflacyjnym, który pogłębił istniejące nierówności społeczne i pauperyzację wielu grup pracowniczych.

W tle nowych i średniookresowych kryzysów, takich jak pandemia i wojna, trwa długotrwały kryzys klimatyczny, w efekcie którego dyskutowana jest potrzeba restrukturyzacji niektórych branż przemysłowych. Dodajmy do tego wyzwania związane z transformacją cyfrową, która może nie tylko sprawić, że niektóre miejsca pracy staną się zbędne, ale także zmienić równowagę sił na rynku pracy. Konsekwencje kryzysów obejmują zarówno sferę produkcji, jak i reprodukcji społecznej.  Coraz wyraźniej widoczne stają się  zaburzenia  relacji między życiem zawodowym i prywatnym, konieczność samodyscypliny w organizacji pracy zdalnej, jak i gwałtowny rozwój technologii kontroli i nadzoru nad pracownikami. Co więcej, od 2019 r. zielona transformacja została uznana za główny priorytet w Europie, ale jej wpływ na pracę i zatrudnienie jest niejednoznaczny, zwłaszcza w regionach zależnych od tradycyjnych gałęzi przemysłu i źródeł energii, co powoduje ogromne niezadowolenie społeczne. Jednocześnie, obserwujemy postępujące procesy urynkowienia podstawowych usług publicznych. Przykładem nakładającego się kryzysu w sferze produkcji i reprodukcji jest właśnie wzrost znaczenia pracy nieodpłatnej, która obejmuje nie tylko pracę opiekuńczą, ale i pracę wykonywaną w celu znalezienia i utrzymania zatrudnienia (work for labour) czy pracę prosumentek.

Istniejące badania potwierdzają jednoznacznie, że szczególnie mocno dotknięte kryzysami są grupy nieuprzywilejowane na rynku pracy (osoby młode, migrujące, z niepełnosprawnościami), wykonujące często niskopłatne i sprekaryzowane prace niezbędne dla codziennego funkcjonowania społeczeństwa. Wielokryzys ma również upłciowiony charakter, co przejawia się chociażby w nierównym obciążeniu pracą opiekuńczą, czy w wymogach pracy pracowników i pracownic niezbędnych / kluczowych (essential workers), czy wreszcie restrukturyzacji miejsc pracy w przemyśle.  W konsekwencji neoliberalnych reform, na które nakłada się w wielu krajach autokratyczne zarządzanie nauką, prekaryzacji ulega również świat akademicki, w którym rosną nierówności zarówno pomiędzy poszczególnymi krajami i uniwersytetami, jak i wewnątrz uniwersytetu. W warunkach rosnącej konkurencji i konieczności walki o własny byt, pracownikom i pracownicom nauki coraz trudniej angażować się w sprawy publiczne.

W trakcie konferencji chcemy przyjrzeć się wzajemnym relacjom pomiędzy światem akademickim i światem pracy w zarysowanych powyżej warunkach wielokryzysu. Potencjał krytyczny badań nad pracą wiążemy z analizami, które nie rezygnując z rygorystycznego aparatu naukowego, wykraczają poza ścisły podział na światy badanych i badających. Zgodnie z tradycją poprzednich edycji konferencji “Społeczne granice pracy”, kontynuujemy wielostronną rozmowę i wymianę doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi świat nauki, aktywizmu pracowniczego i mediów. Zakładamy, że badania krytyczne dążą do wypracowania praktyk i rekomendacji poprawiających różne wymiary jakości miejsc pracy, a w dłuższej perspektywie czasowej stawiają sobie za cel przebudowę systemu społecznego w duchu sprawiedliwości społecznej, egalitaryzmu i solidarności. W trakcie konferencji poszukiwać będziemy odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie są główne obszary zainteresowań współczesnych krytycznych badań nad światem pracy?
 • Jak konstruowane są granice między podejściami krytycznymi i tradycyjnymi w socjologii pracy?
 • Jakie znaczenie mają badania społeczne dla świata pracy w sytuacji rosnącej niepewności i nakładających się na siebie problemów społeczno-ekonomicznych?
 • Jakie nowe i tradycyjne metodologie stosować w badaniach, aby unikać budowania barier pomiędzy osobami zatrudnionymi w akademii i osobami pracującymi w innych branżach, a zarazem zachować rygor badań naukowych?
 • W jaki sposób skutecznie przekładać krytyczne diagnozy sytuacji w świecie pracy na działania naprawcze kształtowane przez związki zawodowe i inne formy reprezentacji interesów pracowniczych?
 • Jaka jest rola akademickich i pozaakademickich ekspertów i ekspertek w ramach związków zawodowych i organizacji pracodawców?
 • Jak wiedza i doświadczenia przedstawicielek i przedstawicieli ruchów pracowniczych mogą przełożyć się na organizację interesów grup nieuprzywilejowanych w świecie akademickim[10] ?
 • Jak krytyczne badania nad pracą mogą konceptualnie wykorzystać pojęcie kryzysu?
 • Jak różne światy (akademii, mediów, aktywizmu) przenikają się nawzajem? Czego od siebie oczekują? Jak mogą ze sobą skutecznie rozmawiać?

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń zarówno osoby pracujące w akademii, jak i praktyków i praktyczki społeczne reprezentujących związki zawodowe, ruchy pracownicze, ale także organizacje pracodawców. Zachęcamy do udziału również osoby reprezentujące środowiska dziennikarskie zajmujące się problematyką pracy.

Konferencja podzielona jest na dwie części. Część pierwsza zaplanowana na 16 października 2024 r. poświęcona będzie spotkaniom, warsztatom i koreferatom z udziałem osób reprezentujących organizacje pracownicze i organizacje pracodawców organizowanych w ramach projektów: (1) the European Research Council (ERC Advanced Grant), grant agreement n° 833577 – Project ResPecTMe (Researching precariousness across the paid/unpaid work continuum), kierowany przez Valerię Pulignano (KU Leuven), https://soc.kuleuven.be/ceso/wo/erlm/respectme ) – Awareness Workshop; (2) projekt NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, finansowanie Narodowe Centrum Nauki (nr umowy NCN UMO-2020/37/B/HS6/00479,  https://covwork.uwr.edu.pl/ ), kierowany przez Adama Mrozowickiego (Uniwersytet Wrocławski) i Jana Czarzastego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)  – seminarium wielobranżowe kończące projekt. (3) międzynarodowy projekt “ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-pandemicznym” (kierowany przez Mihaia Vargę, Freie Universität Berlin, współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik zespołu polskiego: Mateusz Karolak, Uniwersytet Wrocławski) w ramach sieci Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP) (https://www.endure-project.org/).

Seminaria i warsztaty w pierwszym dniu konferencji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności wnoszenia opłat, prosimy jednak o rejestrację na stronie: https://forms.gle/EcJwDadCLjyUrceo6

Podczas Dnia Otwartego – zaplanowanego w języku polskim – zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne z polskiego na angielski i z angielskiego na polski.

Druga, główna część konferencji odbędzie się w dniach 17-18 października 2024 r. i  opierać się będzie na przesłanych zgłoszeniach. Językiem obrad w czasie konferencji (17-18.10.2024) jest język angielski. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w nadsyłanych abstraktach.

Szczegółowy harmonogram nadsyłania zgłoszeń znajduje się poniżej:

 • 8 marca 2024 r. – zgłoszenia abstraktów referatów poprzez formularz konferencyjny (należy podać: imię/nazwisko i afiliacje osób referujących, afiliacje, email, tytuł referatu, streszczenie (250-500 słów). Zakończyliśmy zbieranie abstraktów wystąpień konferencyjnych.
 • 15 kwietnia 2024 r.  – ogłoszenie listy przyjętych abstraktów (oceny dokonują osoby z  komitetu organizacyjnego i rady naukowej konferencji)
 • 31 maja 2024 r. –   termin na wniesienie opłaty konferencyjnej

Jesteśmy otwarci na propozycje grup tematycznych, które należy przesłać do 15 stycznia 2024 roku do organizatorów konferencji na adres socialboundariesofwork@gmail.com. W zgłoszeniu grupy należy podać: imię/nazwisko i afiliacje osób organizujących grupę, email, tytuł grupy, streszczenie (300-500 słów). Opcjonalnie można również wskazać  propozycję referatów w grupie wraz z nazwiskami i afiliacjami osób referujących. Informację o przyjęciu grupy podamy organizatorom do 1 lutego 2024 roku, podając równocześnie informacje o grupie na stronie konferencji.

Organizatorzy konferencji nawiązali współpracę z Górnośląskimi Studiami Socjologicznymi oraz Przeglądem Socjologii Jakościowej, gdzie będzie możliwość publikacji wybranych referatów po pozytywnych recenzjach.

Udział w sesjach plenarnych i warsztatach z praktykami jest bezpłatny. Prosimy jednak o  wcześniejszą rejestrację (udział nie obejmuje prezentacji referatu, materiałów konferencyjnych, lunchu i uroczystej kolacji).

Pytania proszę kierować pod adres konferencji: socialboundariesofwork@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Kolejna edycja

SBW 2022

Odbędzie się już za

dni
godzin
minut
sekund

Poprzednie Edycje

Szczecin
2023

Konferencja “Miejsce pracy przyszłości. Inni i obcy w organizacjach 25 września 2023

Instytut Socjologii Uniwersytet Szczeciński, Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Szczeciński Oddział PTS oraz Sekcja Socjologii Pracy PTS  zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Miejsce pracy przyszłości Inni i obcy w organizacjach 25 września 2023 Szczecin

Warszawa
2022

Sekcja Socjologii Pracy na XVIII Zjeździe Socjologicznym

Za nami XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, który odbył się we wrześniu 2022r. w Warszawie. Sekcja Socjologii Pracy zaznaczyła na nim swoją obecność i działania, co nas bardzo cieszy. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w tym roku postanowiły przekazywać swoją składkę na rzecz Sekcji.

Sekcja Socjologii Pracy