Choose language

Dzień otwarty konferencji

Dzień otwarty konferencji poświęcony będzie warsztatom z udziałem osób reprezentujących związki zawodowe, organizacje pracodawców i administrację państwową i samorządową. Warsztaty organizowane są w ramach projektów:

(1) the European Research Council (ERC Advanced Grant), grant agreement n° 833577 – Project ResPecTMe (Researching precariousness across the paid/unpaid work continuum), kierowany przez Valerię Pulignano (KU Leuven), https://soc.kuleuven.be/ceso/wo/erlm/respectme – Awareness Workshop);

(2) projekt NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, finansowanie Narodowe Centrum Nauki (nr umowy NCN UMO-2020/37/B/HS6/00479,  https://covwork.uwr.edu.pl/), kierowany przez Adama Mrozowickiego (Uniwersytet Wrocławski) i Jana Czarzastego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)  – seminarium wielobranżowe kończące projekt;

(3) międzynarodowy projekt “ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-pandemicznym” (kierowany przez Mihaia Vargę, Freie Universität Berlin, współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik zespołu polskiego: Mateusz Karolak, Uniwersytet Wrocławski) w ramach sieci Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP) (https://www.endure-project.org/) – Community Resilience Lab;

Podsumowanie tematyki trzech warsztatów zaplanowanych na 8 godzin (z przerwą na lunch) znajduje się poniżej. Podczas wydarzenia – zaplanowanego w języku polskim – zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne z polskiego na angielski i z angielskiego na polski.

Udział w Dniu Otwartym jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji na stronie: https://forms.gle/ufR2YxjtLcXUQZzh8

Warsztat 1 – the ERC ResPecTMe Awareness Workshop

Panel zaprezentuje wyniki projektu ResPecTMe “Resolving Precariousness: Advancing the Theory and Measurement of Precariousness across the paid/unpaid work continuum” finansowanego przez ERC, który zbadał warunki pracy pracowników platformowych w pięciu państwach – Belgii, Francji, Holandii, Polski i Włoch. Panel będzie skoncentrowany na przedstawieniu problemów pracowników platformowych, jak również tego, w jaki sposób można poprawić ich sytuację, szczególnie biorąc pod uwagę problem wykorzystywania niestandardowych form zatrudnienia oraz wymuszania pracy nieodpłatnej przez platformy. Zostanie przyjęta perspektywa komparatystyczna i zaprezentowane rozwiązania regulacyjne stosowane w państwach członkowskich UE. Panel położy nacisk na obecnie procedowanej na poziomie unijnym regulacji Dyrektywy o pracy platformowej, jej potencjalnym wdrożeniu na poziomie krajowym i nadzorowaniu jej przestrzegania.

Warsztat 2 – Seminarium wielobranżowe projektu COV-WORK

W trakcie drugiego z paneli chcemy przyjrzeć się wspólnie tematyce jakości miejsc pracy w usługach publicznych w czasie kryzysów społeczno-gospodarczych, które dotknęły Polskę po 2020 roku, w tym pandemii Covid-19, pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę i związanym z tym przybyciem uchodźczyń w tego kraju do Polski, bardzo wysokiej inflacji i rosnącym cenom energii. Szczególną uwagę poświęcimy warunkom pracy pracowników kluczowych dla świadczenia takich koniecznych do codziennego funkcjonowania społeczeństwa usług, jak edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, a także logistyki, w której zasadnicza zatrudnienia zlokalizowana jest w sektorze prywatnym. Chcemy zestawić ze sobą głos przedstawicieli związków zawodowych, kadry zarządzającej i naukowców odnośnie wyzwań i problemów, które towarzyszyły pracy w warunkach pandemii i kolejnych kryzysów po 2020 roku. Inspiracją do dyskusji będą wyniki ponadtrzyletnich badań na warunkami pracy w polskich szkołach podstawowych, szpitalach i domach pomocy społecznej, a także w centrach logistycznych, usługach kurierskich i międzynarodowym transporcie drogowym (projekt NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, nr umowy NCN UMO-2020/37/B/HS6/00479).

Warsztat 3 – the ENDURE Community Resilience Lab

Trzeci panel będzie poświęcony doświadczeniom pracy obcokrajowców w Polsce po 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, z którymi mierzyli i mierzą się migranci pracujący w bezpośrednim kontakcie z innymi osobami w czasie pandemii COVID-19 (tzw. pracownicy pierwszej linii / ang. frontline workers). Podstawą do dyskusji będą wyniki międzynarodowego projektu ENDURE: Inequalities, Community Resilience and New Governance Modalities in a Post-Pandemic World (UMO-2021/03/Y/HS6/00167), w ramach którego przeprowadzono wywiady biograficzne z osobami zatrudnionymi w sektorze usług, w tym m.in. kurierami, pracownikami handlu i gastronomii. W panelu przyjrzymy się zarówno trudnościom, z którymi muszą się mierzyć migranci, jak i indywidualnym oraz kolektywnym próbom ich przezwyciężenia. Szczególną uwagę poświęcimy biograficznym, społecznym i instytucjonalnym szansom oraz trudnościom związanym z uzwiązkowieniem obcokrajowców. Do dialogu, oprócz badaczy, zostaną zaproszeni również uczestnicy badań, w tym przedstawiciele organizacji migranckich oraz działacze związkowi pochodzący z zagranicy.

Sekcja Socjologii Pracy